Twissijiet u Notifiki Importanti

Din hija lista t’entitajiet li jew mhumiex Aġenti Liċenzjati skont ir-Regolamenti dwar il-Liċenzji tal-Aġenti (L.S. 188.05) jew li ma jimxux mal-Ftehim għall-Ħruġ tal-Liċenzji u l-Kodiċi ta’ Kondotta u Etika għall-Aġenti kif meħtieġ minn Aġenzija Komunità Malta (l-Aġenzija).

Għall-finijiet tal-Għoti ta’ Ċittadinanza permezz ta’ Naturalizzazzjoni għal Servizzi Eċċezzjonali b’Investiment Dirett, l-Aġenzija tirrikonoxxi biss Aġenti Liċenzjati taħt ir-Regolamenti dwar il-Liċenzji tal-Aġenti (L.S. 188.05). Kwalunkwe liċenzja oħra, inklużi dawk maħruġa taħt il-Programm tal-Investitur Individwali tar-Repubblika ta’ Malta, m’għadhomx validi jew rikonoxxuti.

Wordpress Table Plugin

Aġġornata l-Aħħar 20/10/2021

Aġenti Liċenzjati

Applikanti potenzjali meħtieġa jagħmlu użu mis-servizzi t’Aġenti Liċenzjati li huma approvati u liċenzjati taħt ir-Regolamenti dwar il-Liċenzji tal-Aġenti (L.S. 188.05) minn Aġenzija Komunità Malta (l-Aġenzija), u għalhekk jawtorizzahom biex jiggwidawhom tul il-proċess tal-applikazzjoni kollu u jissottomettu applikazzjonijiet prospettivi taħt ir-Regolamenti dwar l-Għoti ta’ Ċittadinanza għal Servizzi Eċċezzjonali (L.S. 188.06).

Dawn l-Aġenti jistgħu jkunu accountants jew awdituri pubbliċi, avukati, jew konsulenti finanzjarji liċenzjati kif xieraq mill-awtorità kompetenti, wara li jattendu taħriġ organizzat mill-Aġenzija u jissodisfaw dawk il-kondizzjonijiet u rekwiżiti oħrajn kif jistgħu jiġu stabbiliti fil-linji gwida maħruġa mill-Aġenzija minn żmien għal żmien.

Dawn l-Aġenti jistgħu jkunu applikaw għal azzjoni jew fil-kapaċità personali tagħhom jew f’isem ditta tal-awditjar, ditta tal-avukati, jew ditta ta’ konsulenza finanzjarja, li hija korp debitament irreġistrat skont il-liġi applikabbli u li għandha personalità legali separata; sakemm tali ditta, rappreżentata mill-Aġent, tkun awtorizzata wkoll mill-Aġenzija biex taġixxi bħala Aġent għall-finijiet ta’ L.S. 188.05. Biex jiġi evitat kull dubju, dawn id-ditti għandhom dejjem ikunu rrappreżentati minn Aġent liċenzjat kif xieraq.

Rekwiżiti u Kundizzjonijiet

Sabiex isiru Aġenti Liċenzjati, l-applikanti għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti u l-kundizzjonijiet li ġejjin:

 1. ikollhom ċertifikat ta’ kondotta nadifa tal-pulizija maħruġ mill-Kummissarju tal-Pulizija f’konformità mal-Ordinanza taċ-Ċertifikati tal-Kondotta fil-Formola A preskritta taħtha jew l-ekwivalenti tagħha;
 2. jissodisfa l-proċess tad-diliġenza dovuta mwettaq mill-Aġenzija fir-rigward ta’ tali persuna;
 3. itemm il-programm ta’ taħriġ imsemmi f’L.S. 188.05;
 4. huwa residenti f’Malta;
 5. ikunu ċċertifikati, jew fil-każ ta’ persuni ġuridiċi jkollhom rappreżentant tagħhom li jkun iċċertifikat, bħala Mandatorju Awtorizzat Reġistrat (ARM) mill-Unità tat-Taxxa Internazzjonali fl-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta. Iċ-ċertifikat ta’ ARM jinħtieġ kemm għall-individwu li japplika biex isir Aġent kif ukoll għall-uffiċċju / entità / ditta legali f’każ li applikazzjonijiet jiġu sottomessi f’isem uffiċċju / entità / ditta legali.
 6. iwaqqfu polza tal-Assigurazzjoni t’Indennizz Professjonali ma’ kumpanija tal-assigurazzjoni b’reputazzjoni aċċettabbli għall-Aġenzija, b’kopertura ta’ mhux inqas minn miljun ewro (€1,000,000) jew ċifra ogħla bħal dik li l-Aġenzija tista’ tiddetermina minn żmien għal żmien;
 7. ikunu jistgħu juru lill-Aġenzija li huma, jew fil-każ ta’ persuni ġuridiċi, li l-grupp tagħhom jifforma parti, għandhom aċċess mingħajr restrizzjonijiet għal database tad-diliġenza dovuta rikonoxxuta u reputabbli, u fi kwalunkwe każ, ikunu jistgħu jipprovdu lill-Aġenzija, fuq talba, bir-riżultati tal-proċeduri tad-diliġenza dovuta tagħhom;
 8. jissottomettu l-Formola M7 flimkien mad-dokumentazzjoni u l-informazzjoni kollha li l-Aġenzija tista’ titlob;
 9. jaħdmu biex tiġi pprovduta kwalunkwe dokumentazzjoni jew informazzjoni kif tista’ tintalab mill-Aġenzija minn żmien għal żmien; u
 10. jipprovdu indirizz fiss lill-Aġenzija u indirizz elettroniku fejn kwalunkwe notifika skont L.S. 188.05 għandha tintbagħat, u taġġornahom f’każ ta’ kwalunkwe bidla fihom; notifika mill-Aġenzija lil dan l-indirizz fiss jew l-indirizz elettroniku pprovdut għandha titqies li ġiet effettwata b’mod validu.

L-applikazzjonijiet kollha jgħaddu minn proċess sistematiku ta’ reviżjoni u evalwazzjoni, mingħajr eċċezzjonijiet jew possibiltà ta’ proċessar imħaffef. L-aġenti m’għandhomx jippromwovu jew jiggwidaw ħażin lil applikanti prospettivi billi jgħidulhom li l-proċess jista’ jiġi ffaċilitat, u prattika bħal din tista’ twassal lill-Aġenzija biex tieħu azzjoni xierqa, inklużi sanzjonijiet u revoka tal-liċenzja.

Niżżel il-Formola M7

Il-Ftehim għall-Ħruġ tal-Liċenzji u l-Kodiċi ta’ Kondotta u Etika għall-Aġenti

Il-Ftehim għall-Ħruġ tal-Liċenzji u l-Kodiċi ta’ Kondotta u Etika għall-Aġenti jindirizza aspetti operattivi u jipprovdi interpretazzjoni u gwida xierqa fir-rigward tal-kondotta meħtieġa mill-Aġenti fid-dawl t’Artikolu 11 tal-L.S. 188.05 li jagħtu s-setgħa lill-Aġenzija tirrevoka jew tissospendi l-liċenzja t’Aġent, wara investigazzjoni xierqa, meta tkun sodisfatta li:

 1. aġixxa b’mod mhux etiku jew mhux professjonali u ppreġudika sostanzjalment ir-regolamenti li jirregolaw l-għoti taċ-ċittadinanza; jew
 2. l-Aġent ikkommetta ksur serju ta’ linji gwida jew kodiċi ta’ kondotta jew t’etika maħruġa mill-Aġenzija minn żmien għal żmien maħluqa speċifikament applikabbli għall-Aġenti.

Niżżel il-Kodiċi ta’ Kondotta

Il-Manwal tal-ESDI

Il-Manwal taċ-Ċittadinanza Maltija b’Naturalizzazzjoni għal Servizzi Eċċezzjonali permezz t’Investiment Dirett (ESDI) jipprovdi fehim komprensiv ta’ kif timla fid-dettall kull formola t’applikazzjoni u d-dokumentazzjoni supplementari meħtieġa għall-akkwist taċ-ċittadinanza Maltija b’naturalizzazzjoni għal servizzi eċċezzjonali permezz t’investiment dirett.

Il-Manwal tal-ESDI huwa soġġett għal aġġornamenti kif meħtieġ.

Niżżel il-Manwal


Aġġornata l-Aħħar 17/06/2022

Wordpress Table Plugin


Aġġornata l-Aħħar 05/06/2024